Kostel sv. Markéty

Ve spolupráci s Hasičským sborem kraje Vysočina byl v březnu roku 2022 proveden citlivý ozdravný řez staré lípy a bylo tím zamezeno poškozování šindelové střechy střechy věže  kostela.

Během listopadu 2021 se podařilo osazení střešních okapů na střeše presbytáře kostela sv. Markéty v Loukově.

Osazení střešních okapů na střeše presbytáře kostela sv. Markéty – spolufinancováno v rámci programu PAMÁTKY 2021 Fond Vysočiny – celkové náklady ve výši 132.011,-Kč. Výše dotace: 52.804,-Kč, spoluúčast obce Dolní Město 13.201,-Kč. Zbylá částka 66.006,- byla uhrazena z daru od fyzické osoby.

Šindelová střecha nad presbyteriem se odvodnila pomocí atypického trojúhelníkového žlabu, který se skládá z dřevěného žlabu. Ten je pomocí háku uchycen do krokví krovu a je z vnitřní strany vyložen měděným plechem. Nad sakristií je voda ze žlabu svedena na její odvodněnou střechu. Na jižní straně je odvodnění napojeno na stávající svod.

Osazení dřevěných (zevnitř měděných) okapních žlabů na vnější fasádu, respektive pod dřevěnou římsu střechy, mělo ulehčit permanentnímu zatékání do gotických opěráků presbytáře. Okapní systém se již uplatňuje po obou stranách lodí kostela, v této části chyběl.

Realizací tohoto projektu jsme zabránili vlhnutí zdí, následnému opadávání vápenné exteriérové omítky a případné degradaci nástěnných maleb interiéru. Zlepšil se také celkový vzhled kostela.

Opravy v roce 2020:

Odvětrání severní strany kostela sv. Markéty – spolufinancováno v rámci programu PAMÁTKY 2020 Fond Vysočiny – celkové náklady ve výši 201.009,-Kč. Výše dotace: 80.404,-Kč, spoluúčast obce Dolní Město 20.101,-Kč. Zbylá částka 180.908,- byla uhrazena částečně Římskokatolickou farností Lipnice n.Sáz. a částečně z vlastních zdrojů našeho sdružení.

Provedené práce: Po odstranění kamenné dlažby byl odkopán terén u obvodového zdiva do hloubky 80cm. Provedlo se očištění líce zdiva včetně vysprávky nerovností. Byly zhotoveny nádechové a výdechové otvory k zajištění nepřetržité výměny vzduchu. Byly osazeny tvarovky ITP vyrobené z vysokotuhostního PE a tím došlo k vytvoření vzduchové a odvětrávané dutiny mezi zeminou a vnějším lícem kamenného zdiva. Výkop byl zasypán štěrkem a byla znovu osazena původní kamenná dlažba. Tímto zásahem jsme výrazně dokázali sanovat vlhkost zdiva, což umožní následnou výmalbu.

Fotografie z tlakového omytí a nátěru střechy kostela v roce 2019

Pěkně děkujeme všem dárcům, díky kterým mohla nezbytná údržba střešní krytiny proběhnout.

Opravy provedené v minulosti

Rok Popis
2004-2005 Oprava střechy kupole
2005 Ošetření varhan
2006 Konzervace fasády
2006 Oprava střechy a krovu
2006 Odvodnění
2007 Okapy
2008 Impregnace střechy
2008 Oprava v interiéru (strop, podlaha, odvodnění, okna, mříže), dlažba kolem kostela
2009 Restaurování maleb v interiéru kostela
2009-2011 Oprava hřbitovní zdi

2009-2011

2006

2005

2004-2005